Algemene voorwaarden

1. Algemeen – Toepasselijkheid

Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst, met uitsluiting van eventuele eigen voorwaarden van de opdrachtgever die niet schriftelijk werden aangenomen door de aannemer. De eventuele nietigheid/ongeldigheid van één van de voorwaarden heeft niet tot gevolg dat het geheel van voorwaarden nietig/ongeldig zou zijn.

2. Betaling

Al de facturen zijn contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van de aannemer en dienen tijdig, op de (uiterlijke) vervaldag, betaald te worden.

Bij niet (of slechts gedeeltelijke) betaling na de vervaldatum op de factuur vermeld, of bij overschrijding ervan, zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een verwijlintrest worden aangerekend aan de wettelijke intrestvoet, vermeerderd met 3 % per jaar. Daarenboven zal het bedrag worden verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het volledige factuurbedrag, met een minimum van 125 euro. Bij niet of slechts gedeeltelijke betaling op de vervaldag van één enkele factuur is het totaalbedrag van alle andere, inclusief de nog niet vervallen, facturen onmiddellijk opeisbaar, dit van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling.

Bij laattijdige betaling van een bepaalde factuur, heeft de aannemer het recht om alle verdere en eventueel lopende werken te weigeren en/of van rechtswege stop te zetten. Indien de werken na betaling worden verder gezet, zal de uitvoeringstermijn verlengd worden met de termijn van de laattijdige betaling vermeerderd met de nodige tijd om de werken terug op te starten. De aannemer kan het hervatten van de werken afhankelijk stellen van het verlenen van een garantie door de opdrachtgever. Tevens heeft de aannemer het recht om de eventueel inmiddels opgestarte andere werken eerst af te werken. Alle hieruit voortvloeiende kosten zijn ten laste van de opdrachtgever.

3. Begin- en einddatum

De begin- en einddatum van het werk wordt enkel bij wijze van loutere richtlijn verstrekt en zijn derhalve niet bindend. Vertraging in de uitvoering kan nooit aanleiding geven tot boete, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, tenzij schriftelijk anders bedongen werd.

4. Eenzijdige verbreking/annulering – Beëindiging

Elke verbreking/annulering dient per aangetekende brief te gebeuren.

In geval van eenzijdige verbreking van de opdracht door de opdrachtgever is deze van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 25% van de contractprijs, dit ter dekking van o.m. vaste en variabele kosten en de winstderving, onverminderd het recht van de aannemer om een hogere schade te bewijzen.

Bij annulering van de overeenkomst blijven de voorschotten verworven en niet terugbetaalbaar.

De opdrachtgever heeft recht op een vergoeding indien de overeenkomst door de aannemer eenzijdig wordt verbroken, tenzij in geval van niet (tijdige) betaling door de opdrachtgever, ziekte of ongeval van meerdere aangestelden van de aannemer, weersomstandigheden, en andere gevallen van overmacht (zie punt 5) (niet-limitatieve opsomming).

De aannemer is gerechtigd de overeenkomst van rechtswege te beëindigen zonder enige verplichting tot schadevergoeding indien de opdrachtgever een aanvraag tot faillietverklaring of tot uitstel van betaling doet, of failliet verklaard of ontbonden wordt, of ingeval kennelijk onvermogen, alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de opdrachtgever, o.a. toelating tot collectieve schuldenregeling of toepassing van wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen, dit alles onverminderd het recht voor de aannemer op een proportionele betaling van de prijs voor de reeds verrichte werkzaamheden of geleverde goederen en diensten.

5. Overmacht

De aannemer is gerechtigd om zijn verbintenissen op te schorten of het contract geheel of gedeeltelijk van rechtswege te beëindigen, zonder recht op schadevergoeding voor de opdrachtgever, ingeval van uitzonderlijke omstandigheden en/of overmacht in hoofde van de aannemer of zijn leveranciers (zoals bijvoorbeeld oorlog, brand, staking, lock-out, onlust, overstroming, ontregeling of stopzetting van productie, … (niet-limitatieve opsomming).

6. Eigendomsvoorbehoud

Zolang de geleverde goederen niet volledig (hoofdsom, intresten, schadebeding en kosten) betaald zijn, blijven zij uitsluitend eigendom van de aannemer, zelfs indien ze werden verwerkt of bewerkt. De aannemer heeft desgevallend het recht op terugvordering van de geleverde goederen in geval de opdrachtgever niet betaalt. 

7. Levering en risico

Het risico van de geleverde goederen gaat over op de koper vanaf de levering. De opdrachtgever zorgt ervoor dat de werf toegankelijk is voor de levering. Alle kosten voortvloeiende uit de niet toegankelijkheid van de werf zullen aan de opdrachtgever worden aangerekend. De ingebruikname wordt onherroepelijk beschouwd als definitieve goedkeuring en aanvaarding ervan, in zijn totaliteit.

8. Klachten

Elke klacht betreffende een factuur moet binnen 8 kalenderdagen na factuurdatum per aangetekend schrijven aan de aannemer meegedeeld worden, bij gebreke waarvan de factuur geacht wordt definitief aanvaard te zijn. Het aanvaarden van een factuur geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van de algemene voorwaarden.

Alle klachten over geleverde goederen of uitgevoerde werken moeten per aangetekend schrijven worden meegedeeld binnen 8 dagen na levering van de goederen of plaatsing of verwerking ervan, voor wat de zichtbare gebreken of de niet-conformiteit betreft en binnen de 8 dagen na de ontdekking ervan, voor wat de verborgen gebreken betreft, bij gebreke waaraan de goederen of de werken geacht worden aanvaard te zijn.

De termijn van tienjarige aansprakelijkheid vangt aan bij de voorlopige oplevering.

9. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

De verhouding tussen opdrachtgever en aannemer wordt beheerst door het Belgische recht. Alle geschillen tussen aannemer en opdrachtgever over het bestaan, de interpretatie, de uitvoering en de gevolgen van de overeenkomst vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen, meer bepaald de rechtbanken te Gent.